UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie BPiDK Gminy Zduny jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, BPiDK Gminy Zduny powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji BPiDK Gminy Zduny powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez BPiDK Gminy Zduny, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do BPiDK Gminy Zduny w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: BPiDK Gminy Zduny, 99-440 Zduny 1F
  • złożyć osobiście w siedzibie BPiDK Gminy Zduny (pokój dyrektora),
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bdk /malpa/ bdkzduny.pl

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana. Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi bezwzględnie podać odpowiednie dane powalające na wysłanie informacji.

Przed przesłaniem wniosku, należy sprawdzić czy interesujące dane są udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej poprzez: użycie „wyszukiwarki” – szukaj w serwisie; wskazane działanie umożliwia szybsze pozyskanie żądanych informacji.

Skip to content